Trở về trang trước

Tại sao micro phải có lớp lưới thép bọc quanh? Tháo bỏ hát hay hơn?